Zaštitna obuća PANDA

STANDARD

Ova zaštitna obuća u skladu je sa standardom DIN EN 345 i 347, u vezi sa standardom DIN EN 344. a vezano za cipele radne i zaštitne. Oznaka CE znači da je naša obuća od ovlaštene institucije dobila verifikaciju da je u skladu sa Evropskim standardom o zaštiti. Broj 0193 označava P.F.I. Pirmasens (D). Osnovni i dodatni uslovi koji čine stepen zaštite obuće mogu se vidjeti na oznaci obuće, napr:

Capture

Naša obuća, u vezi sa stepenom zaštite, ispunjava sve osnovne uslove i ima i slijedeća dodatna svojstva:

tabela1

Ostala specifična svojstva biće obiljeležena na slijedeći način:

tabela2

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Obuća za rad mora u potpunosti da odgovara u obliku i veličini jer ima veoma krute dijelove. Odgovarajuća veličina može se otkriti praktičnim i pažljivim mjerenjem obuće. Sistem zatvaranja mora se koristiti na pravilan način. Pertle se moraju dobro zategnuti i ne smije se ostavljati previše slobodnih nevezanih vrhova. Ova obuća ima specijalni antistatički i antistres đon. Obuća se mora ćistiti odgovarajućim specifičnim proizvodima, u skladu sa uputstvom za upotrebu. Ne ostavljajte obuću u blizini grijnih tijela kada je ne koristite i pustite da se osuši na suhom ili na vjetru i/ili na sobnoj temperaturi. Prije nego što ih obujete i kada ih čistite, pregledajte obuću da biste otkrili da li postoje eventualni defekti, kao što su:

– Funkcionisanje sistema zatvaranja
– Izlizanost profila spoljnjeg đona
– Eventualna oštećenja,itd

Da biste odredili koji je pravi tip zaštitne obuće koju ćete nositi u svakoj sredini, treba otkriti koje su moguće opasnosti u mjestu/sredini (napr. građevinska industrija, visoke temperature, itd). Cipele treba pravilno čuvati tako što čete ih držati u odgovarajućem pakovanju.

NAPOMENE

Vrijeme utiče na sve materijale i čak i kada se koriste prvoklasne sredine, ne preoručuje se skladištenje duže od dvije godine. U slučaju da uslovi skladištenja nisu odgovarajući, vrijeme skladištenja treba značajno smanjiti.

Osnovne karakterisitke su:
– Temperatura
– Vlažnost vazduha
– Promijene materijalnih svojstava
Isticanje roka zavisi od stepena istrošenosti, korištenja i sredine u kojoj se koristi.

 

ANTISTATIČKA OBUĆA EN 345 I EN 347

Radne i zaštitne cipele, odnosno antistatičku obuću,treba koristiti ukoliko je potrebno tako da se umanji elektrostatička nadgradnja eliminisanjem elektrostatičkog elektriciteta, čime se izbjegava rizik od varničenja ili na primjer zapaljivih supstanci i gasova i rizik od strujnog udara od bilo kog električnog aparata ili živih dijelova koji nisu u potpunosti eliminisani.
Međutim, treba voditi računa o tome da antistatička obuća ne može garantovati odgovarajuću zaštitu od strujnog udara budući da stvara otpor samo između stopala i poda. Ako rizik od strujnog udara nije u potpunosti eliminisan, neophodno je preduzeti dodatne mjere da bi se izbjegao takav rizik. Takve mjere, kao i dodatni dolje navedeni testovi, treba da budu rutinski dio programa zaštite na radu. Iskustvo je pokazalo da bi u antistatičke svrhe propust kroz proizvod trebalo da ima električni otpor od bar 100 MOma u bilo kom trenutku tokom korištenja. Vrijednost od 100 KOma navodi se kao najniža granica otpornosti novog proizvoda, kako bi se omogućila ograničena zaštita od opasnog strujnog udara ili varnice u slučaju da se neki od električnih aparata pokvari kada radi pod naponom od 250 V. Međutim, u određenim uslovima, korisnici bi trebalo da znaju da obuća ne može da osigura odgovarajuću zaštitu i neophodno je preduzeti dodatne mjere kako bi se zaštitila osoba koja ih nosi. Električni otpor ovog tipa obuće može se značajno izmjeniti savijanjem, kontaminacijom ili vlagom. Ove obuće, zaštitne i radne cipele neće obavljati svoju funkciju ako se nosi u vlažnim uslovima. Zato je neophodno obezbjediti da proizvod može da ispunjava svoju funkciju elimiinisanja elektrostatičkog elektriciteta i također davanja određenog stepena zaštite tokom korištenja. Preporučuje se da korisnik obavlja kućni test na električni otpor u pravilnim i čestim razmacima.
Ako se obuća nosi u uslovima gdje materijal đona može biti kontaminiran, osoba koja je nosi trebalo bi uvijek da provjeri električna svojstva obuće prije nego što zađe u opasnu oblast.
Tamo gdje se koristi antistatička obuća, otpor  poda trebalo bi da bude takav da sprječava zaštitu koju pruža radna cipela. Pri korištenju, ne treba dodavati izolacione elemente između unutrašnjeg đona obuće i stopala osobe koja je koristi, a ukoliko se takvi elementi stavljaju između unutrašnjeg đona i stopala, kombinaciju obuće i umetka treba testirati na električna svojstva.